Huisregels

Huisregels Bed and Breakfast

Bij ons Achter

 • Inchecken vanaf 16.00 uur – Uitchecken tot 10.00 uur.
 • Check in from 16.00 – Check out until 10.00.
 • Roken is binnen de gehele accommodatie niet toegestaan. Buiten mag gerookt worden, mits anderen hier geen last van hebben.
 • Smoking is prohibited throughout the property. Outside smoking is allowed, as long as others are not affected.
 • Het is verboden drugs (incl. softdrugs) te bezitten en/of te gebruiken.
 • It is forbidden to own and/or use drugs (incl. softdrugs).
 • Houd in alle opzichten rekening met andere gasten.
 • In all respects considerate of other guests.
 • Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.
 • Use of the Bed and Breakfast others is prohibited.
 • Door de kleinschaligheid van onze accommodatie is het niet toegestaan om gasten uit te nodigen. Ons terrein leent zich niet voor feestjes.
 • Due to the small scale of our accommodation it is not allowed to invite guests. Our site is not suitable for parties.
 • Gebruikers dienen geluidsoverlast in en voor (buiten) de kamers te voorkomen.
 • Users must prevent noise nuisance in and in front (outside) of the rooms.
 • Gelieve voorzichtig omgaan met alle spullen.
 • Please carefully handle all the stuff.
 • Een brandblusapparaat is p.kamer aanwezig bij nood bel: 06 24 30 86 25.
 • A fire extinguisher is the room. In case of fire 06-24 30 86 25.
 • Huisdieren zijn helaas niet welkom.
 • Pets are unfortunately not welcome.
 • Na 22.00 uur is er algehele stilte.
 • After 10 p.m. there is general silence.